1

آدرس محل اسکان
آدرس محل اسکان
ریز برنامه دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
ریزبرنامه دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان
دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور 14 و 15 شهربور 1397 - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1

دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور 14 و 15 شهربور 1397 - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ریز برنامه دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
ریزبرنامه دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان
آدرس محل اسکان
آدرس محل اسکان

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان