دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
دومین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور 14 و 15 شهربور 1397 - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نویسنده: علیرضا تاری نژاد
تاریخ نگارش:1396/10/21

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان