- جنبه های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و مولکولی مقاومت به تنش شوری در گیاهان
- راهکارهای کاربردی برای کشاورزی شور زیست
- زراعی کردن گیاهان شورپسند
- به کارگیری فناوری های نوین در توسعه گیاهان مقاوم به شوری
- امکان سنجی استفاده های دارویی، شیمیایی، صنعتی و تجاری گیاهان در شرایط شور از طریق استخراج و شناسایی متابولیت های اولیه و ثانویه
- نقش به زراعی و به نژادی در مدیریت تنش شوری
- اصلاح خاکهای شور و قلیا جهت کشت گیاهان زراعی


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان