رئیس کنفرانس: دکتر حمید محمدی عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات و رئیس دانشکده کشاورزی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر علیرضا تاری نژاد عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر کامبیز عزیزپور عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان