آدرس محل اسکان
آدرس محل اسکان

محل اسکان خواهران: تبریز- چهارراه عباسی-ایستگاه حاج هاشم-روبروی پارک چشم انداز-مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

محل اسکان برادران: تبریز-بلوار 29 بهمن-روبروی بیمارستان 29 بهمن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور

محل برگزاری کنفرانس: تبریز-بلوار 29 بهمن-روبروی بیمارستان 29 بهمن-پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال غرب و غرب کشور

نویسنده: علیرضا تاری نژاد
تاریخ نگارش:1397/6/12

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان